ELEMENTY KLATEK SCHODOWYCH-PŁYTY BIEGOWE SYSTEMOWE "KB"

Prefabrykowane płyty biegowe „KB” są elementami stosowanymi w budownictwie mieszkaniowym modułowym wielorodzinnym. W połączeniu z belkami podestowymi „BP”
i płytami stropowymi kanałowymi „SPB” – wykorzystywanymi jako stropy i spoczniki między-kondygnacyjne dają możliwość kompleksowej realizacji pionowych ciągów komunikacyjnych. Ze względu na możliwość zastosowania minimalnej grubości płyty 9cm i optymalnie zaprojektowanemu zbrojeniu płyty biegowe „KB” są najlepszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem przy realizacji budynków wielorodzinnych. Tempo robót budowlanych przy wyborze takiego systemu prefabrykacji jest niemożliwe do zrealizowania stosując inne rozwiązania materiałowe np. stosowanie szalunków i technologie monolityczne. Schody prefabrykowane „KB” posiadają gładką dolną powierzchnię płyty, górna powierzchnia stopni
i podstopnie powinny być wykończone.

Beton: min. C30/37

Stal: według projektu

Standard wykończenia: pod okładzinę, pod malowanie zwykłe

Montaż

Podczas montażu należy stosować podstawowe warunki BHP;
Przed rozpoczęciem prac montażowych konieczne jest sporządzenie planu organizacji montażu, który powinien uwzględniać kolejność produkcji elementów i kolejność poszczególnych dostaw;
Montaż polega na ułożeniu poszczególnych elementów w odpowiedniej pozycji. Elementy belek podestowych układane są na ścianach poprzecznych obok uprzednio ułożonych płyt stropowych stanowiących podesty i spoczniki. Na obrzeżach wspornikowych belek należy oprzeć płyty biegowe i przyspawać wbudowane łączniki stalowe do belek podestowych. Prace montażowe wykonuje się z zastosowaniem sprzętu mechanicznego;
Montaż powinien odbywać się pod nadzorem osoby uprawnionej (kierownik robót, brygadzista);
Montaż przeprowadzamy przy pomocy dźwigu lub podnośnika HDS, przy odpowiednim doborze udźwigu, wysięgu, max wysokości;
Lokalizacja dźwigu lub podnosnika HDS powinna uwzględniać zasady bezpieczeństwa, np. odpowiedniej odległości od linni energetycznych, wykopów i skarp;
Montaż belek podestowych należy prowadzić tak jak w przypadku elementów płyt stropowych. Montaż biegu schodowego kończy betonowanie łączników przewidzianą warstwą betonu (klasa betonu – min. C16/20). Wylany beton należy zagęścić przy pomocy wibratora wgłębnego;
Montaż mało zależny od warunków atmosferycznych.

Beton

Wytrzymałość betonu zastosowanego do produkcji na ściskanie powinna odpowiadać klasie nie niższej niż C16/20.

Zbrojenie

– zbrojenie główne A-III

– strzemiona A-0

– uchwyty transportowe A-I

Masa

Masa prefabrykatu uzależniona jest od projektu

Składowanie i transport

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i nośności środka transportowego. Elementy należy podnosić za pomocą zawiesi linowych lub belkowych. Podczas transportu prefabrykaty powinny być ułożone w pozycji montażowej, równolegle do kierunku jazdy. Elementy muszą być dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszczaniu się na środku transportowym w czasie jazdy.

Magazynowanie prefabrykatów musi odbywać się na równym i utwardzonym podłożu. Elementy muszą spoczywać na drewnianych przekładkach w pozycji montażowej. Ze względu na konieczność ochrony przed uszkodzeniami krawędzi stopni nie zaleca się składowania płyt warstwami. Prefabrykaty należy składować w taki sposób, aby umożliwić montaż chwytaków samozaciskowych lub zapewnić dostęp do uchwytów transportowych.