ŻERDZIE

Zastosowanie

Żerdzie są elementami budowlanymi powszechnie stosowanymi do budowy napowietrznej sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia. Wykorzystywane są także do budowy napowietrznych linii telefonicznych. Produkowane przez nas elementy charakteryzują się dużą wytrzymałością oraz trwałością.

 

BETON: C 16/20
STAL: A-I III, A-0

     

Montaż

Montaż żerdzi betonowych polega na odpowiednim osadzeniu elementu bezpośrednio w gruncie. Ze względu na wagę montaż elementów należy wykonywać z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego. Prace montażowe powinny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje. Podczas montażu prefabrykatów należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Transport

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonui nośności środka transportowego. Żerdzie należy transportować w pozycji leżącej na drewnianych przekładkach równolegle do kierunku jazdy. Należy zwrócić szczególną uwagę na podparcie elementów w odpowiednich punktach. Prefabrykaty muszą być dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszaniu się elementu na środku transportowym w czasie jazdy. Należy także pamiętać o zabezpieczeniu prefabrykatów przed wstrząsami i uderzeniami.

Składowanie

Magazynowanie powinno odbywać się na równym i utwardzonym podłożu. W warunkach magazynów i składów składowanie żerdzi może odbywać się w stosach. Prefabrykaty należy składować na drewnianych przekładkach. Miejsce i sposób składowania powinno umożliwić dostęp do uchwytów transportowych. Ze względów bezpieczeństwa wysokość stosów nie może być wyższa niż 1,8 metra. Niedopuszczalne jest układanie stosów w bezpośrednim sąsiedztwie wykopów.