SEPARATOR 5,4 M3

Separator o pojemności 5,4m3 może być wykorzystany do gromadzenia i wstępnego oczyszczenia ścieków z odpadów ciężkich oraz zanieczyszczeń pływających. Jeżeli w ściekach brak jest substancji szczególnie szkodliwych i chorobotwórczych, istnieje możliwość wprowadzenia max 5m3/doba ścieków do ziemi; zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 lipca 2107 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.). Zbiornik można wykorzystać w gospodarstwach domowych do 4 osób w zabudowie wolnostojącej np. koloniach, oraz domach letniskowych gdzie nie ma możliwości częstego wywozu nieczystości. Do zbiornika można również zastosować pompę pływakową, która będzie odprowadzać nadmiar zgromadzonych i oczyszczonych ścieków do gruntu. Dobrym rozwiązaniem jest w miejscu odprowadzenia ścieków zasadzenie odpowiedniej roślinności, której rolą będzie maskowanie i zabezpieczenie przed bezpośrednim dostępem. Dobrym rozwiązaniem jest również zasłonięcie instalacji ozdobnym ogrodzeniem, na którym można zasadzić roślinność.

Beton: od C16/20 do C35/45

Stal: zbrojenie podstawowe, stal klasy AIIIN

Montaż

Zastosowanie podsypki piaskowo-żwirowej o grubości min. 15 cm (wypoziomowanie spodu wykopu);
wykop powinien być odpowiedni do pojemności zbiornika;
do zbiornika podłącza się przewód kanalizacyjny i wentylacyjny;
wszystkie połączenia należy uszczelnić;
Podczas montażu należy stosować podstawowe warunki BHP;
Montaż powinien odbywać się pod nadzorem osoby uprawnionej (kierownik robót, brygadzista);
Montaż przeprowadzamy przy pomocy dźwigu lub podnośnika HDS, przy odpowiednim doborze udźwigu, wysięgu, max wysokości;
Zespół montażowy powinien składać się z z min 4 osób, pod nadzorem osoby upoważnionej;
Lokalizacja dźwigu lub podnosnika HDS powinna uwzględniać zasady bezpieczeństwa, np. odpowiedniej odległości od linni energetycznych, wykopów i skarp;

Transport

Zbiorniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu elementów betonowych po osiągnięciu przez beton wytrzymałości transportowej. Separator należy transportować w pozycji montażowej, równolegle do kierunku jazdy. Niezbędne jest zastosowanie przekładek. Prefabrykaty muszą być dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszczaniu się elementu na środku transportowym w czasie jazdy.

Składowanie

Zbiornik powinien być składowany na terenie placu składowego o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażonej w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Prefabrykaty należy składować w taki sposób, by zapewnić dostęp do uchwytów transportowych.