BELKI i PŁYTY USTOJOWE

Zastosowanie

Belki i płyty ustojowe są elementami budowlanymi stosowanymi powszechnie do budowy napowietrznej sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia. Stosowane są podczas występowania niekorzystnych warunków posadowienia żerdzi na gruncie. Przeznaczone są do wzmocnienia ustoju słupów energetycznych linii napowietrznych.

 

BETON: C 16/20
STAL: A-I III, A-0

Montaż

Prace montażowe powinny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje. Podczas montażu prefabrykatów należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Transport

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonui nośności środka transportowego. Belki i płyty ustojowe należy transportować w pozycji leżącej na drewnianych przekładkach. Prefabrykaty muszą być zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszczaniu się elementu na środku transportowym w czasie jazdy. Należy także pamiętaćo zabezpieczeniu prefabrykatów przed wstrząsami i uderzeniami mogącymi uszkodzić element.

Składowanie

Magazynowanie powinno odbywać się na równym i utwardzonym podłożu. W warunkach magazynów i składów składowanie belek i płyt ustojowych może odbywać się w stosach. Prefabrykaty należy składować na drewnianych przekładkach. Miejsce i sposób składowania powinno umożliwić dostęp do uchwytów transportowych. Ze względów bezpieczeństwa wysokość stosów nie może być wyższa niż 1,8 metra. Niedopuszczalne jest układanie stosóww bezpośrednim sąsiedztwie wykopów.