STROP TERIVA

Zastosowanie

Stropy „TERIVA” są to monolityczno-prefabrykowane stropy gęstożebrowe. Stropy te składają się z kratownicowych belek stropowych, pustaków betonowych oraz betonu układanego na budowie.Belka kratownicowa jest przestrzenną stalową kratownicą z dolnym pasem zabetonowanym w stopce betonowej, w której mogą być zabetonowane również pręty dodatkowe.Stropy „TERIVA” przeznaczone są zarówno dla budownictwa mieszkaniowego jak
i budownictwa użyteczności publicznej.

BETON: min. C25/30
STAL: A-0, A-I, A-IIIN

 

Montaż

Montaż elementów składowych stropu „TERIVA” należy rozpocząć od przygotowania odpowiednich podparć dla prefabrykowanych belek. Jeżeli belki są opierane bezpośrednio na podporach to końce belki należy układać na warstwie zaprawy cementowej (minimum M10) o grubości 10 – 20 mm. W stropach o rozpiętości powyżej 6,0 metra zaleca się stosowanie wieńca obniżonego. Następne na ułożonych belkach należy ułożyć pustaki. Pod ściankami działowymi równoległymi do belek należy wykonać wzmocnione żebra. Powierzchnie czołowe przylegające do wieńców, podciągów lub żeber powinny być zamknięte. Następnie na obrzeżach stropu należy wykonać w poziomie stropu wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość konstrukcyjna stropu i szerokości co najmniej100 mm. Betonowanie stropu
i wieńca należy wykonywać jednocześnie betonem klasy nie mniejszej niż C16/20.

Transport

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do jego nośności.Pustaki na środku transportowym należy układać otworami skierowanymi pionowo, dłuższym wymiarem równolegle do kierunku jazdy. Pustaki należy układać warstwowo i kolejne warstwy powinny zostać oddzielone materiałem wyściółkowym.
W trakcie transportu należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia uszkodzeń mechanicznych spowodowanych uderzeniami i rzucaniem podczas załadunku i wyładunku. Ponadto pustaki należy odpowiednio zabezpieczyć przed spadnięciem lub przemieszczaniem się na środku transportowym w trakcie transportu. Belki należy układać równolegle do kierunku jazdy oraz powinny zostać zabezpieczone przed spadnięciem lub przemieszczaniem się na środku transportowym w trakcie przewozu. Do podnoszenia i przenoszenia belek należy stosować specjalne uchwyty lub zawiesia umożliwiające chwytanie belek w węzłach pasa górnego, kratownicy w odległości około 1/5 długości belki od jej końców. Nie dopuszcza się przenoszenia belek za pręt górny między węzłami. Wszelkie uderzenia i rzucanie belek przy załadunku i wyładunku mogą doprowadzić do zniszczenia elementów.

Składowanie

Składowanie pustaków i belek powinno odbywać się na równym i utwardzonym podłożu. Pustaki należy składować w stosach. Ze względów bezpieczeństwa wysokość stosu nie powinna przekraczać 6 warstw. Pustaki należy układać na paletach otworami skierowanymi pionowo. W okresie mrozów pustaki należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi.Belki należy składować na podkładach o grubości 38 mm i szerokości 80 mm, ułożonych poziomo
w odległości około 1/5 długości od jej końców. Następna warstwę należy układać na dwóch podkładach drewnianych
o grubości minimum 32 mm i szerokości 80 mm. Podkładki powinny być ułożone nad podkładkami dolnymi, na węzłach pasa górnego dolnej belki. Liczba warstw w stosie nie powinna być większa niż 5.