ŚCIANKA PERONOWA

Zastosowanie

Ścianki peronowe wykorzystywane są przy budowie peronów kolejowych i tramwajowych. Ścianki peronowe produkowane są w trzech rozmiarach tak, aby mogły zostać wykorzystane do budowy peronów o zróżnicowanej wysokości. Konstrukcja peronów składa się ze ścianki oporowej „L1″ lub „L2″ oraz płyty wspornikowej „P”.

 

 

BETON:C20/25
STAL: A-I
SZCZELNOŚĆ: W8
MROZOODPORNOŚĆ: F150

   

Montaż

W celu przeprowadzenia prawidłowego montażu miejsce wbudowania ścianek peronowych powinno zostać przygotowane. Podłoże powinno znajdować się na poziomie strefy przemarzania gruntu piaszczystego. Elementy ścianki montowane są na uprzednio wykonanej warstwie betonu C8/10 o grubości minimum 5 cm. Spoiny pionowe i poziome od strony zasypania gruntem należy wypełnić zaprawą cementową. Zasypanie ścianki od strony peronu należy wykonać z gruntu piaszczystego, który należy odpowiednio zagęścić. Natomiast od strony torowiska należy wykonać warstwy podłoża kolejowego zgodnie z projektem. Po zasypaniu ścianek i wykonaniu podsypki należy montować płyty wspornikowe „P”. Płyty peronowe należy układać z 1% spadkiem.

Transport

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonui nośności środka transportowego. Ścianki peronowe należy transportować w położeniu „na romb”. Prefabrykaty muszą być dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszczaniu się elementu na środku transportowym w czasie jazdy.

Składowanie

Magazynowanie powinno odbywać się na równym i utwardzonym podłożu. W warunkach magazynowych składowanie ścianek oporowych może odbywać w pozycji wbudowania. Prefabrykaty należy składować w taki sposób, aby umożliwić dostęp do uchwytów transportowych.