PŁYTY DROGOWE

ZASTOSOWANIE

Żelbetowa płyta drogowa (pełna) ma zastosowanie przy budowie tymczasowych dróg dla pojazdów mechanicznych, budowy nawierzchni na placach składowych oraz budowy parkingów samochodowych. Płyty drogowe można także wykorzystać do utwardzania placu budowy. Użycie prefabrykowanych płyt w znacznym stopniu ułatwia dojazd, składowanie i poruszanie się po terenie utwardzonym.

BETON: C 25/30
STAL: AI i A-IIIN, dwie siatki

Montaż

Przed przystąpieniem do montażu płyt drogowych należy odpowiednio przygotować nawierzchnię. W pierwszej kolejności należy usunąć warstwę gruntu humusowego. Teren pod drogą należy wyrównać usuwając jednocześnie kamienie, korzenie itp. W przypadku występowania gruntów piaszczystych (żwiry, piaski drobnoziarnistei gruboziarniste) nie jest wymagana podsypka piaskowa. Podłoże należy odpowiednio wyprofilować i zagęścić. W przypadku występowania gruntów nieprzepuszczalnych należy wykonać podsypkę z gruboziarnistego piasku (około 10 – 20 cm) i dobrze zagęścić. Należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniego odwodnienia drogi. Płyty należy układać w taki sposób, aby przylegały całą swoją powierzchnią do podłoża. Szerokość spoin nie powinna być większa niż 10 mm i różnica poziomów sąsiadujących krawędzi płyt nie powinna przekraczać 10 mm. Szczeliny pomiędzy sąsiadującymi płytami należy wypełnić piaskiem.

Składowanie

Magazynowanie płyt drogowych powinno odbywać się na równym i utwardzonym podłożu z dala od otwartych wykopów. W warunkach magazynów, składów jak i pod zadaszeniem na wolnym powietrzu składowanie płyt odbywać się pionowo
z wykorzystaniem drewnianych przekładek. Prefabrykaty należy składować w taki sposób, aby zapewnić dostęp do uchwytów transportowych. Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa stos nie może być wyższy niż 1,8 metra.