Prefabrykaty
Budowa Budowa dom��

ŚCIANKA PERONOWA
Zastosowanie

Ścianki peronowe z płytą zaprojektowano dla peronów kolejowych. Konstrukcja peronów składa się ze ścianki oporowej  „L1" lub „L2" oraz płyty wspornikowej „P". Elementy peronowe zaprojektowane, jako prefabrykaty.


Wymiary

Symbol

Wysokość ścianki

 (cm)

Szerokość stopki

(cm)

Szerokość elementu

(cm)

Masa

(kg)

L1

160

105

99,5

660

L2

139

90

99,5

605

 Montaż

Podłoże powinno być wykonane do poziomu strefy przymarzania gruntu piaszczystego. Elementy ścianki montowane są na uprzednio wykonanej warstwie podbetonu C8/10, grubości min 5 cm oraz na wylewce cementowej grubości około 3 cm wykonanej bezpośrednio przed zamontowaniem elementu. Spoiny pionowe i poziome od strony zasypania gruntem wypełnić zaprawą cementową Rz = 8 MPa. Zasypanie ścianki od strony peronu wykonuje się z gruntu piaszczystego sypkiego odpowiednio zagęszczonego, natomiast od strony torów należy wykonać warstwy podtorza kolejowego. Po zasypaniu ścianek i wykonaniu podsypki układa się płyty wspornikowe „P" w ten sposób, aby bolce ograniczające przesuw dotykały wewnętrznej krawędzi ścianki kątowej. Płyty układane ze spadkiem 1%. Naroża i pochylnie należy wykonywać na mokro na budowie wg indywidualnych projektów. Podtorze pod płytę zagęścić.

Beton

 Wytrzymałość betonu zastosowanego do produkcji ścianki na ściskanie powinna odpowiadać klasie nie niższej niż C20/25 szczelny W8 i mrozoodporny F150.

Zbrojenie

Stal zbrojeniowa A-I

Masa

Masa prefabrykatu zależy od wielkości ścianek.

Składowanie

Prefabrykowane elementy ścianek należy układać na płask po uzyskaniu przez elementy projektowanej wytrzymałości.

Transport

Transport elementów ścianek środkami przewozowymi powinien odbywać się jedynie w położeniu „na romb" przy zastosowaniu usztywnień uniemożliwiających spadnięciu elementów oraz przemieszczaniu się w czasie przewożenia.

sciankaperonowa.gif

Concrete Made