Prefabrykaty
Budowa Budowa dom��

SZAMBA PREFABRYKOWANE

Bezodpływowy zbiornik na ścieki zwany potocznie szambem stosowany jest na posesjach nieposiadających dostępu do sieci kanalizacyjnej. Służy do gromadzenia ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych.

Szamba prefabrykowane wykonywane są w różnych pojemnościach jako jedno- lub dwukomorowe monolityczne zbiorniki (ściany odlewane są razem z dnem). W zależności od przewidywanego obciążenia (ruch pieszy, samochody osobowe, samochody ciężarowe) zbiorniki przykrywane są płytą wierzchnią o grubości 10, 12 lub 14 cm. Ponadto szamba zabezpieczone są ABIZOLEM lub IZOLBETEM, co pozwala na zapewnienie 100% szczelności. Otwory do zainstalowania rur wykonuje się w dwóch ścianach zbiornika. Podłączenie szamba wykonuje się w sposób indywidualny zależności od potrzeb.

BETON: od C 16/20 do C 25/30

STAL: zbrojenie podstawowe stal klasy A-IIIN


 ZBIORNIKI JEDNO-KOMOROWE
 

Pojemność zbiornika

 

(m3)

Wysokość zbiornika

 

(cm)

Długość zbiornika

 

(cm)

Szerokość zbiornika

 

(cm)

Grubość płyty wierzchniej

 

(cm)

Wielkość otworu na właz w płycie wierzchniej (cm)

3,02

82

264

192

10, 12 lub 14

Ø 60

4,03

106

264

192

5,4

139

264

192

8,04

102

528

192

10,05

125

528

192

11,2

139

528

192

 

001m.jpg

 

ZBIORNIKI DWU-KOMOROWE

 

Pojemność zbiornika

 

(m3)

Wysokość zbiornika

 

(cm)

Długość zbiornika

 

(cm)

Szerokość zbiornika

 

(cm)

Grubość płyty wierzchniej

 

(cm)

Wielkość otworu na właz w płycie wierzchniej (cm)

2 x 5,5m3

139

528

192

12 lub 14

Ø 60

 

 

 LOKALIZACJA

Przy określaniu miejsca posadowienia szamba należy uwzględnić minimalne odległości od domów mieszkalnych, ujęć wody, magazynów spożywczych itp.

 Szamba o pojemności do 10 m3 powinny być usytuowane:

- od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych - 15 m,

- od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego 7,5 m.

Szamba w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości urządzeń sanitarno- gospodarczych powinny wynosić, co najmniej:

- od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,

- od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.

Szamba o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny być zlokalizowane:

- 7,5 m od granicy działki sąsiedniej,

- 30 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od magazynów produktów spożywczych

- 10 m od drogi lub ciągu pieszego.

 

Zabronione jest posadowienie szamba na terenach podlegających szczególnej ochronie środowiska, sferach powodziowych i zalewowych.

MONTAŻ

 

Istotnym  czynnikiem w przygotowaniu wykopu jest zastosowanie podsypki piaskowo - żwirowej o grubości  min. 15cm  i wypoziomowanie spodu wykopu.  Wykop   przygotować   odpowiednio  do  pojemności  zbiornika zachowując spadki rury kanalizacyjnej. Przed przystąpieniem do posadowienia sprawdzić czy zbiornik nie jest uszkodzony. Gotowe zbiorniki montuje szybko się i nie trzeba ich zakotwić w gruncie. Jeżeli na budowę jest dostarczany kompletny zbiornik z zamontowaną w zakładzie betonową płytą przykrywającą, do umieszczenia go w wykopie jest niezbędny dźwig. Zbiornik bez płyty przykrywającej można opuścić do wykopu, używając ciężkiego samochodu wyposażonego w urządzenie samowyładowcze (HDS) i dopiero później przymocować płytę na zaprawę. Po umieszczeniu zbiornika w wykopie należy osadzić sięgające do poziomu terenu elementy kominków inspekcyjnych. Kominki przykrywa się dostarczonymi razem ze zbiornikiem płytami włazowymi. Do zbiornika podłącza się przewód kanalizacyjny i wentylacyjny. Wszystkie połączenia trzeba uszczelnić, na przykład Izolbetem. Po związaniu zaprawy zbiornik można zasypać.

TRANSPORT

Zbiorniki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu elementów betonowych po osiągnięciu przez beton wytrzymałości nie mniejszej niż 0,7fcd. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i nośności środka transportowego. Szamba należy transportować w pozycji leżącej, równolegle do kierunku jazdy. Niezbędne jest zastosowanie przekładek. Prefabrykaty muszą być dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszczaniu się elementu na środku transportowym w czasie jazdy.

SKŁADOWANIE

Zbiornik powinien być składowany na terenie placu składowego o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Prefabrykaty należy składować w taki sposób, zapewnić dostęp do uchwytów transportowych. 

ZALETY STOSOWANIA SZAMB PREFABRYKOWANYCH:

      prosty i łatwy montaż;

      niski koszt elektów prefabrykowanych;

      niski koszt eksploatacji;

      szybkość realizacji;

      można je montować w przejeździe samochodów osobowych;

      brak potrzeby stosowania izolacji termicznych;

      możliwość posadowienia w wodzie gruntowej;

      nie wymaga dodatkowych kotwień mimo wyporu wód gruntowych;

·         pracuje bez zakłóceń w zimie ;

·         szambo charakteryzuje się wysoką szczelnością;

·         wysoka odporność na działanie środków chemicznych;

·         wysoka trwałość;

·         niższa cena od zbiorników plastikowych i metalowych.

 

Eksploatacja zbiorników bezodpływowych:

- Ze względów bezpieczeństwa należy zabezpieczyć strop zbiorników, pokryw, włazów przed zapadnięciem,

- posadowienie zbiornika tak płytko, aby nie było zalewanie przez wody opadowe i roztopowe,

- do szamba nie wolno wlewać gnojówki, odpadów, środków ochrony roślin, olejów silnikowych,

- szambo należy opróżniać nie dopuszczając do zalegania fekaliów w przewodach doprowadzających lub w studzience;

- w pobliżu wentylacji i przy otwieraniu pokryw palenie papierosów grozi wybuchem gazów,

- przed przystąpieniem do czyszczenia zbiornika należy go opróżnić oraz przewietrzyć.

- w czasie czyszczenia szamba gazy fermentacyjne grożą zatruciem lub uduszeniem człowieka, dlatego też czyszczenie szamba powinno odbywać się w asyście osoby stojącej na zewnątrz czyszczonego zbiornika

man+i+szambo.JPG

Concrete Made