Prefabrykaty
Budowa Budowa dom��

PŁYTY STROPOWE ZESPOLONE 2K i 2K+

Zastosowanie


 Strop „2K" jest stropem prefabrykowano - monolitycznym składającym się z cienkich płytowych elementów żelbetowych i układanej na nich warstwy betonu uzupełniającego. Stropy "2K" mogą być stosowane we wszystkich typach budownictwa mieszkaniowego i ogólnego. Ponieważ stropy nie wymagają regularnego i modularnego rozstawu podpór można przykrywać nimi pomieszczenia o zróżnicowanych rozwiązaniach architektoniczno - funkcjonalnych. Podporami mogą być ściany, belki oraz słupy. Monolityczność stropu sprawia, że może być stosowany na gruntach słabych i niejednorodnych oraz na terenach podległych wpływom górniczym. Grubość i zbrojenie są indywidualnie określone dla każdego stropu przez projektanta w zależności od rozpiętości, obciążenia i wymaganej izolacyjności akustycznej. Reasumując, stropy "2K" można stosować wszędzie, a przede wszystkim tam, gdzie były stosowane jedynie stropy monolityczne.

Wymiary

- Długość - do 900 cm,

- Szerokość - do 240 cm,

- Grubość - 5 cm.

 

2k1.gif

Montaż

Należy wykonać podparcie montażowe prostopadłe do kratownic stropu zespolonego i przygotować podpory. Ułożyć prefabrykaty, poczynając od płyt, w których znajdują się otwory do prowadzenia ew. instalacji lub od płyt, które są związane np. z położeniem schodów. Kolejnym etapem jest dozbrojenie w zależności od projektu stropu. Ostatecznym etapem jest zabetonowanie stropu do zaprojektowanej grubości. Beton powinien być klasy nie niższej niż C16/20. Do betonowania należy używać tylko wibratorów wgłębnych. Po upływie 14 dni można zdemontować połowę zastosowanych podpór stropu.

Beton

Wytrzymałość betonu zastosowanego do produkcji na ściskanie powinna odpowiadać klasie nie niższej niż C20/25.

Zbrojenie

Zbrojenie nośne projektowane jest indywidualnie w postaci siatek. Stosowane są dwa typy siatek o regularne i nieregularne. Różnią się one zastosowaną klasą stali. Klasy stali zastosowanej do zbrojenia to A-0, A-I, A-II, A-III, A-IIIN.

Element prefabrykowany stropu 2K jest wielkowymiarową cienką płytą żelbetową o wymiarach dobieranych każdorazowo do potrzeb. W płycie tej zatopione jest dolne docelowe nośne zbrojenie stropu. Ponieważ w fazie montażowej tj. do czasu uzyskania przez beton uzupełniający a tym samym przez sam strop wymaganej nośności, płyta pełni rolę deskowania i przejmuje obciążenia montażowe stropu, jest ona wzmocniona przestrzennymi kratownicami. Kratownice przestrzenne niezależnie od funkcji nośnej pełnionej w fazie montażowej, w fazie eksploatacyjnej współdziałają w przenoszeniu momentów przęsłowych (zbrojenie dolne) oraz zespalają prefabrykat z betonem uzupełniającym (krzyżulce). Kolejnym zbrojeniem, występującym tylko w stropie 2K, jest przykrawędziowe pionowe zbrojenie zespalające. Zadaniem tego zbrojenia jest pełne zespolenie prefabrykatu z betonem uzupełniającym wzdłuż stykających się krawędzi, co zapewnia, że strop "pracuje" w obu kierunkach, jako przekrój jednorodny w pełni zespolony.

Odporność ogniowa 1 godzina

2k.gif

Masa

W zależności od projektu.

Składowanie

Składowanie płyt odbywać się musi na terenie płaskim, wyrównanym, i utwardzonym. Pierwszą płytę układa się na podkładkach dystansowych o wysokości, co najmniej 100 mm. Następne płyty układa się jedna nad drugą z zastosowaniem przekładek dystansowych. Jako przekładek dystansowych zaleca się stosowanie desek o szerokości 250 mm i grubości 25 mm. Deski te układa się na kratownicach prostopadle do ich kierunku, każdorazowo na dwóch węzłach każdej kratownicy. Przekładki i podkładki należy umieszczać w odległości 1/5 do 1/4 rozpiętości płyt licząc od jej końca. Bezwzględnie wymaga się, aby podkładki i przekładki usytuowane były w jednym pionie.

Transport

Do podnoszenia zaleca się stosować zawiesie belkowo-linowe z czterema hakami. Dopuszcza się stosowanie zawiesi linowych pod warunkiem, że odchylenie lin od pionu nie będzie przekraczać 30o. W zależności od szerokości płyt stosujemy różne typy podnoszenia. Płyty trzeba przewozić wyłącznie w pozycji poziomej. Na środek transportu układać można nie więcej niż 5 płyt. Układanie na środku transportu tak samo jak w pozycji składowanie. Płyty na środkach transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością jakiegokolwiek przesunięcia.

Cechy i zalety stropu 2K:

- Mała grubość elementów prefabrykowanych, która pozwala, bez komplikacji, na dowolne kształtowanie ich obrzeży, a w ślad za tym na dowolne kształtowanie stropu i jego krawędzi;,

- Mała waga elementów prefabrykowanych, co umożliwia ich montaż przy pomocy lekkiego sprzętu,

- Umieszczenie w prefabrykatach całkowitego dwukierunkowego zbrojenia dolnego, co pozwala ograniczyć roboty zbrojarskie na budowie jedynie do dodania zbrojenia wzdłuż styków prefabrykatów i ewentualnego zbrojenia nadpodporowego,

- Stosowanie jedynie liniowych podpór montażowych a nie pełnego deskowania,

- Możliwość zatopienia wszelkiego typu instalacji w warstwie betonu nanoszonego na budowie,

- Brak konieczności tynkowania i ograniczanie wykończenia dolnej powierzchni stropu do malowania względnie tapetowania po przetarciu.

Zalety stropu "2K":

- możliwość wykonania w fazie wytwarzania prefabrykatu różnych otworów wentylacyjnych, kanalizacyjnych, wbudowania akcesoriów (puszek elektrycznych, węży P.G.),
- dowolne kształtowanie stropu i jego krawędzi,
- mały ciężar prefabrykatu, co umożliwia jego montaż przy pomocy lekkiego sprzętu,
- minimalizuje roboty zbrojarskie,
- eliminuje stosowanie deskowania pełnego do liniowych podpór montażowych,
- brak konieczności tynkowania i ograniczenie wykończenia dolnej powierzchni stropu do malowania względnie tapetowania po przetarciu.

 
 


Concrete Made