Prefabrykaty
Budowa Budowa dom��

STROP TERIVA

Zastosowanie

Stropy TERIVA są gęstożebrowymi  stropami belkowo - pustakowymi. Stropy te składają się z lekkich belek kratownicowych, wypełnienia przestrzeni między belkami w postaci pustaków betonowych i betonu układanego na budowie. Obciążenie stropu nie może przekraczać wartości 4,0 kN/m2 ponad ciężar własny konstrukcji.

Belki kratownicowe składają się z przestrzennej kratownicy stalowej z dolnym pasem zabetonowanym w stopce betonowej, w której mogą być zabetonowane również pręty dodatkowe.


 

teriva+_belka+i+pustak_+1.JPG

Wymiary

- rozpiętość modularna stropu 2,40 do 7,80m (moduł 30)

- rozstaw osiowy belek - 60cm, 45cm

- wysokość konstrukcyjna stropu - 24 cm, 26,5cm, 34cm

- grubość nadbetonu - 30 mm

- zużycie pustaków - 6,7 szt/m2 stropu.

- zużycie belek - 1,67 m/m2 stropu

 

teriva1.JPG

 teriva2.JPG

 

DANE TECNICZNE

Jedn.

WARIANTY STROPU TERIVA

I

I bis

II

III

ROZPIĘTOŚĆ MODULARNA

cm

do 600 (moduł 30)

do 720

(moduł 30)

do 780 (moduł 30)

do 720 (moduł 30)

WYSOKOŚĆ KONSTRUKCYJNA

cm

24

26,5

34

34

ROZSTAW OSIOWY BELEK

cm

60

45

45

45

WYMIARY PUSTAKÓW

cm

21x52x24

23,5x37x24

30x37x24

30x37x24

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE

kN/m2

1,5

1,5

3,0

5,0

ZUŻYCIE PUSTAKÓW

szt./m2

6,7

9,2

9,2

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beton

Pustaki stropowe wykonywane są z betonu zwykłego lub lekkiego kruszywowego.

Belki stropowe wykonane są z klasy nie niższej niż C20/25

Klasa odporności ogniowej stropu wynosi REI 60

 Zbrojenie

Do wykonania kratownic stosuje się

- na pręty podłużne - pręty ze stali klasy A - IIIN

- na krzyżulce - pręty ze stali klasy A-0, A-I lub A-IIIN

 Montaż

Etapy:

1. Układanie i podpieranie belek - jeżeli belki są opierane bezpośrednio na podporach, to końce belki należy układać na warstwie zaprawy cementowej klasy minimum M10 o grubości 10 do 20 mm. Przy rozpiętości stropu powyżej 6,0 m zaleca się opieranie belek na podporach montażowych, ustawionych przy licu ściany lub w odległości nie większej niż 0,3 m od lica i wykonywanie wieńca obniżonego. Dolna krawędź wieńca opuszczonego powinna znajdować się poniżej spodu belki w odległości nie mniejszej niż 40 mm.

2. Układanie pustaków - po ułożeniu belek i dwóch rzędów pustaków, przestrzenie między nimi należy wypełnić pozostałymi pustakami, układając je z odpowiednio usztywnionych pomostów. Układanie pustaków należy prowadzić w jednym kierunku, prostopadle do belek. Powierzchnie czołowe pustaków przylegające do wieńców, podciągów lub żeber powinny być przed ułożeniem zamknięte.

3. Wieńce - na obrzeżach stropów, na ścianach nośnych i ścianach równoległych do belek należy wykonać w poziomie stropu wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość konstrukcyjna stropu i szerokości, co najmniej 100 mm. Wieńce należy betonować równocześnie z betonowaniem stropu.

4. Zbrojenie podporowe - stropy gęsto żebrowe wymagają zastosowania zbrojenia podporowego zdolnego do przeniesienia siły 40 kN na 1 m długości wieńca.

5. Żebra rozdzielcze - przy rozpiętości stropu od 4,0 m do 6,0 m należy stosować, co najmniej jedno żebro rozdzielcze, a przy rozpiętości większej, co najmniej dwa żebra rozdzielcze.

6. Żebra pod ściankami działowymi, równoległymi do belek - pod ściankami działowymi, usytuowanymi równolegle do belek stropowych, należy wykonać wzmocnione żebra stropowe. Wzmocnione żebra stropowe mogą być wykonywane przez ułożenie dwóch belek krawędziowych obok siebie lub jeżeli zachodzi tak potrzeba przez wykonanie w stropie belki żelbetowej.

7. Betonowanie stropu - żebra pomiędzy pustakami oraz płytę nad pustakami grubości 30 mm należy wykonać z betonu klasy nie mniejszej niż C16/20. Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek oraz pustaków, a także po zamontowaniu zbrojenia wieńców, żeber i ułożeniu zbrojenia podporowego oraz sprawdzeniu poprawności wykonania wszystkich czynności.

Masa

Masa stropu na 1m2 wynosi 268 kg.

Składowanie

Pustaki - podłoże powinno być równe i odwodnione. Należy je składować w stosach o nie więcej niż 6 warstwach, układając je otworami skierowanymi pionowo. Sposób układania powinien zapewnić przewiązywanie pustaków w sąsiednich warstwach. W okresie mrozów, pustaki należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi i układać np. na paletach.

Belki - należy składać na równym i suchym podłożu, na dwóch podkładkach o grubości 38 mm, szerokości 80 mm, ułożonych poziomo w odległości około 1/5 długości od jej końców. Następną warstwę należy układać na dwóch podkładkach drewnianych o grubości min. 32 mm i szerokości 80 mm. Podkładki powinny być ułożone nad podkładkami dolnymi, na węzłach pasa górnego  dolnej belki. Liczba warstw w stosie nie powinna być większa niż 5.

Transport

Pustaki - na środkach transportu pustaki należy układać otworami skierowanymi pionowo, dłuższym wymiarem w kierunku jazdy. Poszczególne warstwy pustaków powinny być przełożone materiałem wyściółkowym. Ponad górne krawędzie ścian środka transportowego pustaki nie powinny wystawać więcej niż 80 mm. Całość powinna być zabezpieczona przed zmianą położenia w czasie jazdy. Wszelkie uderzenia i rzucenie pustaków przy załadunku i wyładunku są niedopuszczalne.

Belki - mogą być transportowane dowolnym środkiem transportu, przy czym sposób ich układania na środkach transportowych powinien być analogiczny jak przy składowaniu. Belki powinny wypełniać całą przestrzeń ładunkową środka transportu i być zabezpieczone przed zmianą położenia w czasie transportu. Do podnoszenia i przenoszenia belek należy stosować specjalne uchwyty lub zawiesia umożliwiającego chwytanie belek w węzłach pasa górnego, w odległości około 1/5 długości belki od jej końców. Nie dopuszcza się przenoszenia belek za pręt górny między węzłami. Wszelkie uderzenia i rzucenie belek przy załadunku i wyładunku są niedopuszczalne.

 

 

teriva+_pustaki_1.JPG

 

belka+teriva+1.JPG

 

Concrete Made